Slovensky | Deutsch

Ako môžete pomôcť Vy?

 Postup krokov na poukázanie 2% z daní

Združenie na ochranu zvierat

Orešianska 1

Trnava 

Slovenská republika

IČO:36095575

 

Právna forma: občianske združenie 


 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

.

I. pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

.

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.


Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do  VYHLÁSENIE   (formulár si môžete stiahnuť tuspolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.


Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad.

.. 

Ak by ste mali problém z vyplnením vyhlásenia, stačí ak prinesiete potvrdenie o zaplatení dane ( ktoré dostanete od vášho zamestnávateľa ) k nám do útulku a my Vám to vyplníme! 


Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO resp. SID prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zprava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne (SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO)

. 

II.  fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020, ktorému chcete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane a vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (VIII. oddiel formulár FO-A resp. XII. oddiel formulár FO-B). Údaje o našej organizácii, ktoré potrebujete do daňového priznania  v r. 71 resp. 114  uviesť, nájdete v úvode našej stránky.,alebo tu:

 

Združenie na ochranu zvierat

Orešianska 1

Trnava

IČO:36095575

Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

.

III. Právnické osoby:

.

Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na aktuálny rok. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v IV. časti uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 až 3 (na prílohe)  prijímateľov. Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v úvode našej stránky.,alebo tu:

Združenie na ochranu zvierat

Orešianska 1

Trnava

IČO:36095575

Právna forma: občianske združenie

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

.

  Formuláre všeobecne, aj na daňové priznanie: http://www.rozhodni.sk/index.php?&Ind=54&P=index,sl,

.

Ďalšie možnosti pomoci.


- peňažným vkladom na náš účet (ČSOB, č. účtu: 4008382451/7500); verejná zbierka povolená Okresným úradom v Trnave,    pre prevod z EU cudziny IBAN: SK38 7500 0000 0040 0838 2451, BIC: CEKOSKBX) -
- finančným príspevkom do pokladničiek -
- stavebný materiál, drevo, pletivo...-
- sponzorským darom (vystavíme riadny daňový doklad - sme právnická osoba) -
- tvorbou propagačných materiálov: samolepky, letáčiky, plagáty apod. -
- aktívnym vyhľadávaním sponzorov -
- pomocou pri adoptovaní zvierat; dočasným ubytovaním akútnych prípadov po operácii alebo na čas do adopcie -
- darovaním staršieho vozidla (Pick - Up) na prevádzkové účely -

.

Tiež potrebujeme

pravideľných dobrovoľníkov na venčenie, kŕmenie, čistenie kotercov, opravy, prevoz psíkov...

.

 

V akcii Pomôžte nám pomáhať si na našich psíkov spomenuli:

M. Barboříková Bratislava

Agilty klub Hafík Bratislava

E. Zádorová Bratislava